Từ vựng chuyên ngành hàng không

Cho mặc dù cho là người đang thao tác làm việc tại những vị trí trong nghành nghề dịch vụ Hàng không, giỏi là du khách tham gia dịch vụ thương mại thì chúng ta đều cần trang bị mang lại mình một vài từ vựng tiếng Anh chuyên ngành mặt hàng không cơ bản.

Bài viết sau đây Topica sẽ reviews cho các bạn một số từ bỏ vựng phổ cập nhất, giúp chúng ta có thể tự tin rộng trong các bước hay trong bất kỳ hành trình nào nhé.

Bạn đang xem: Từ vựng chuyên ngành hàng không

Tải ngay bộ tài liệu giờ đồng hồ Anh chuyên ngành

1. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh siêng ngành hàng không trên đại lý/phòng vé

Các đoạn hội thoại trong lĩnh vực thường diễn ra tại phòng vé và cửa hàng đại lý bán vé. Xung quanh ra, các từ vựng thuộc những đoạn hội thoại này hay rất đơn giản và dễ sử dụng cũng giống như thông dụng. Vì chưng vậy, khi bắt đầu học từ bỏ vựng về giờ Anh chăm ngành sản phẩm không, bạn có thể tìm hiểu các cụm từ tương quan đến quá trình mua vé bên dưới đây.

Xem thêm: Lotte World Tower & Những Điều Chưa Biết Về Tòa Nhà Cao Nhất Hàn Quốc

Reservation/ Booking /rez.ɚˈveɪ.ʃən/ˈbʊk.ɪŋ/ : Đặt chỗ

Booking class /ˈbʊkɪŋ klæs/: Hạng đặt chỗ

Business class /bɪz.nɪs ˌklæs /: Hạng mến gia

Economy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ thông

Fare /fer/: giá chỉ vé

Tax /tæks/: Thuế

One way /ˌwʌnˈweɪ/: một lượt

Advance purchase /ədˈvæns ˈpɜrʧəs/: Điều kiện download vé trước

Arrival/ Destination /əˈraɪ.vəl / dɛstəˈneɪʃən/:  Điểm đến

Cancel/ cancellation /ˈkæn.səl /kæn.səlˈeɪ.ʃən /:  Hủy hành trình

Cancellation condition /kænsəˈleɪʃən kənˈdɪʃən/ :  Điều kiện bỏ vé

Capacity limitation /kəˈpæsəti ˌlɪmɪˈteɪʃən/:  Giới hạn con số khách (hoặc hành lý) được siêng chở trên 1 chuyến bay

Carrier/ Airline /ker.i.ɚ/ ˈer.laɪn /:  Hãng hàng không

Change /tʃeɪndʒ/:  Thay thay đổi vé (ngày, giờ đồng hồ bay)

Circle trip /sɜrkəl trɪp /: hành trình dài vòng kín (khứ hồi)

Departure/ Origin /dɪˈpɑrʧər / ˈɔrəʤən /:  Điểm khởi hành

Double mở cửa jaw /ˈdʌbəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mở kép

Economy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ thông (hạng ghế trên thiết bị bay)

Fare component /fɛr kəmˈpoʊnənt/: Đoạn tính giá Fee Phí

Fuel surcharge /ˈfjuəl ˈsɜrˌʧɑrʤ/:  Phụ giá tiền nhiên liệu (xăng dầu)

Go show /goʊ ʃoʊ/: Khách đi vội tại sân bay (không đặt khu vực trước)

High season/ Peak season /haɪ ˈsizən / pik ˈsizən/ :  Mùa cao điểm

Inbound flight /ɪnˈbaʊnd flaɪt/: Chuyến bay vào (chuyến về)

Journey/ Itinerary /ˈʤɜrni / aɪˈtɪnəˌrɛri / : Hành trình

Mileage /maɪ.lɪdʒ/ :  Dặm bay

Mileage upgrade /maɪləʤ əpˈgreɪd/ : Nâng cấp cho số dặm bay đã đi

No show /ˌnoʊˈʃoʊ/: Bỏ vị trí (khách vứt chỗ không báo trước cho hãng HK)

One way fare /wʌn weɪ fɛr/: giá vé 1 chiều

Out of sequence reissue /aʊt ʌv ˈsikwəns riˈɪʃu/: Xuất đổi vé sai trình tự chặng bay

Outbound flight /aʊtˌbaʊnd flaɪt/: Chuyến bay ra quốc tế (chuyến đi)

Passenger (PAX) /ˈpæs.ən.dʒɚ/:  Hành khách

Penalty /ˈpen.əl.ti /:  Điều khiếu nại phạt

Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/:  Điều kiện chuyến cất cánh được phép vận dụng hoặc tiêu giảm áp dụng

Promotional fare/ special fare /prəˈmoʊʃənəl fɛr / ˈspɛʃəl fɛr/: Giá vé khuyến mại

Re-book/ re-booking: Đặt lại vé

Refund /riː.fʌnd/ :  Hoàn vé

Reroute/ rerouting /riˈrut / riˈrutɪŋ/:  Thay đổi hành trình

Round trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr / : Giá vé khứ hồi

Void /vɔɪd /:  Hủy vé (làm mất hiệu lực thực thi vé và quý hiếm vé)

Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/:  Điều khiếu nại chuyến cất cánh được phép áp dụng hoặc tinh giảm áp dụng

Restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/:  Điều kiện tinh giảm của giá bán vé

Re-validation /rɪ – ˌvæləˈdeɪʃən/:  Gia hạn hiệu lực thực thi vé

Round trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr/ : Giá vé khứ hồi

Shoulder/ Mid season /ˈʃoʊldər / mɪd ˈsizən/ :  Mùa giữa du lịch và phải chăng điểm

Single xuất hiện jaw /sɪŋgəl ˈoʊpən ʤɔ/: Hành trình vòng mở đơn

Surcharge /ˈsɝː.tʃɑːrdʒ/: Phí phụ thu

Terminal/ gate /tɜrmənəl / geɪt/:  Cổng, đơn vị ga đi hoặc đến tại sảnh bay

Ticket endorsement /tɪkət ɛnˈdɔrsmənt/:  Điều kiện ủy quyền vé

Ticket re-issuance/ Exchange /tɪkət re-issuance / ɪksˈʧeɪnʤ/:  Đổi vé

*

Học tự vựng giờ Anh chuyên ngành hàng không mỗi ngày

2. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh chăm ngành hàng không tại quầy làm cho thủ tục

Một trong những vị trí cần áp dụng tiếng Anh không giống đó chính là tại quầy làm thủ tục. Một số từ vựng giờ Anh chăm ngành sản phẩm không tại quầy làm giấy tờ thủ tục mà chúng ta cũng có thể tham khảo như:

Code /koʊd/: mã (đặt chỗ)

Help-desk: Trợ giúp

Check-in /tʃek.ɪn/:  Làm thủ tục

Procedure /prəˈsiː.dʒɚ/: Thủ tục

Embassy statement /ɛmbəsi ˈsteɪtmənt/: Công văn của Đại sứ quán

Flight coupon /flaɪt ˈkuˌpɔn/:  Tờ vé máy bay (thể hiện tin tức số vé, tên khách, chặng bay, giá bán vé với thuế)

Stopover /stɑːpˌoʊ.vɚ/: Điểm ngừng trong hành trình (điểm trung chuyển) bên trên 24 tiếng)

Transfer/ Intermediate point /trænsfər / ˌɪntərˈmidiɪt pɔɪnt/:  Điểm trung chuyển

Transit /træn.zɪt/: Điểm trung chuyển (không thừa 24 tiếng)

Validity /vəˈlɪd.ə.t̬i/:  Hiệu lực của vé

Ví dụ:

A one-day stopover in TaiwanDịch: Điểm dừng một ngày tại Đài Loan 

Baggage that is lost or damaged in transit Dịch: tư trang hành lý bị mất hoặc hư trong quá trình quá cảnh

3. Từ vựng giờ anh chăm ngành hàng không trên quầy soát sổ an ninh

Tại quầy kiểm tra bình yên mặc cho dù khá ít phải sử dụng đến giờ đồng hồ Anh giao tiếp, nhưng cũng đều có một vài từ vựng tiếng Anh siêng ngành sản phẩm không mà bạn cần phải lưu ý như sau:

Luggage/ Baggage /lʌgəʤ/ˈbægəʤ/: Hành lý

Accompanied children /əˈkʌmpənid ˈʧɪldrən/: trẻ nhỏ đi cùng

Accompanied infant /əˈkʌmpənid ˈɪnfənt/ : trẻ con sơ sinh đi cùng

Safety regulation /seɪfti ˌrɛgjəˈleɪʃən/: Quy định về an toàn

Ví dụ:

Please, check your luggage at the desk.Xin mời kiểm soát hành lý của công ty tại bàn.

4. Từ vựng giờ đồng hồ anh chăm ngành mặt hàng không trên sản phẩm công nghệ bay

Cuối cùng là tiếng Anh chuyên ngành Hành ko trên đồ vật bay, việc biết tiếng Anh chăm ngành hoàn toàn có thể giúp bạn bảo đảm được những quyền lợi của chính mình cũng như gọi được thông báo và gợi ý bay an ninh từ các nhân viên sản phẩm không. Một vài từ vựng mà bạn có thể tham khảo như

Aisle seat /aɪl sit/: Ghế ngồi sát lối đi

Alternative /ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/:  Thay thế

Diet meal /daɪət mil/:  Ăn kiêng

Discount /dɪs.kaʊnt/: Giảm giá

Vegetarian meal /ˌvɛʤəˈtɛriən mil/: Ăn chay

Window seat /ˈwɪn.doʊ ˌsiːt/: số ghế gần cửa ngõ sổ

Ví dụ:

Would you like a window seat or an aisle seat?Bạn muốn ở phần gần cửa sổ hay phía lối đi?

Hy vọng bài viết đã mang đến cho mình một mối cung cấp từ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành sản phẩm không cơ bản và hữu ích nhất. Nếu như khách hàng đang băn khoăn về biện pháp trau dồi từ vựng kết quả và giúp tiết kiệm ngân sách thời gian, hãy cùng sát cánh đồng hành cùng với TOPICA Native để mày mò các phương pháp học kết quả nhất dành cho tất cả những người đi làm ngay tại phía trên nhé!